Truyện mới + Hot nhất: Bí mật tình yêu phố Angel Full - Yêu nhau để cưới full - 50 Sắc thái (Xám, đen, tự do)
Hậu Thủy Hử – Thi Nại Am
Hậu Thủy Hử – Thi Nại Am Mời các bạn đọc toàn bộ tiểu thuyết Hậu Thủy Hử- Hồi 72 Hậu Thủy Hử- Hồi 73 Hậu...

Thủy Hử – Thi Nại Am
Thủy Hử – Thi Nại Am Mời các bạn đọc toàn bộ tiểu thuyết Thuỷ Hử-Hồi 1 Thuỷ Hử-Hồi 2 Thuỷ Hử-Hồi 3 Thuỷ...

Hậu Thủy Hử- Hồi 120
Hậu Thủy Hử- Hồi 120 Đang nói chuyện Tống Giang hiển đạt về thăm quê rồi trở lại Đông Kinh gặp lại các anh em đầu...

Hậu Thủy Hử- Hồi 119
Hậu Thủy Hử- Hồi 119 Đang nói bấy giờ viên đại thần đến dưới điện của Phương Lạp xin cầm quân đi giao chiến với...

Hậu Thủy Hử- Hồi 118
Hậu Thủy Hử- Hồi 118 Đang nói chuyện lúc ấy bọn Quan Thắng phi ngựa đem quân đánh lên đèo Ô Long thì gặp ngay quân mã...

Hậu Thủy Hử- Hồi 117
Hậu Thủy Hử- Hồi 117 Đang nói chuyện khi Tống Giang vì muốn cướp xác Giải Trân, Giải Bảo ở đèo Ô Long nên trúng mưu...

Hậu Thủy Hử- Hồi 116
Hậu Thủy Hử- Hồi 116 Đang nói chuyện bấy giờ Trương Hoành nghe nói Trương Thuận đã chết thì đau xót ngất đi hồi lâu...

Hậu Thủy Hử- Hồi 115
Hậu Thủy Hử- Hồi 115 Đang nói chuyện khi Tống Giang và Đái Tôn làm lễ tế Trương Thuận ở trên cầu Tây Lăng thì có kẻ...

Hậu Thủy Hử- Hồi 114
Hậu Thủy Hử- Hồi 114 Đang nói chuyện lúc ấy Phí Bảo nói với Lý Tuấn: - Tiểu đệ tuy là kẻ suất phu lỗ mãng nhưng...

Hậu Thủy Hử- Hồi 113
Hậu Thủy Hử- Hồi 113 Đang nói chuyện lúc bấy giờ các tướng vực Tống Giang dậy, chăm sóc hồi lâu mới tỉnh lại. Tống...

24 queries in 1.714 seconds.